§ 1 Vilkårenes gyldighet
§ 2 Go-Ahead Nordics plikt til å transportere passasjerer
§ 3 Bagasje
§ 4 Billetter
§ 5 Generelle bestemmelser om reisen
§ 6 Forsinkelser
§ 7 Mangler
§ 8 Behandling av klager
§ 9 Generelle ansvarsregler for Go-Ahead Nordic og kundene
§ 10 Nettbasert tvisteløsning (ODR-portalen)

§ 1 Vilkårenes gyldighet

Disse transportvilkårene gjelder som avtale mellom Go-Ahead Norge AS (heretter "Go-Ahead Nordic") og den enkelte passasjer for strekningen mellom Oslo og Stavanger (Sørtoget Region) og for strekningen Arendal – Nelaug (Sørtoget Lokal). Som passasjer regnes enhver som ferdes med tog som drives av eller kjøres på kontrakt for Go-Ahead Nordic.

§ 2 Go-Ahead Nordics plikt til å transportere passasjerer

A. Go-Ahead Nordic plikter å transportere passasjerer med gyldig billett frem til angitt bestemmelsesstasjon. Med gyldig billett menes billett som er korrekt for passasjerens reise i forhold til tidspunkt, reisestrekning og kundekategori. Passasjerer som har rett til å reise gratis på Sørtoget Region, skal også uthente billett. Transporten skal skje uten unødig opphold og om nødvendig med annet transportmiddel enn tog.

B. Go-Ahead Nordic skal opplyse om transporttjenestens tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det skal opplyses om vilkårene for på- og avstigning på selskapets tog, samt opplyses om hvilke hjelpemidler som finnes om bord på togene. Personer med nedsatt funksjonsevne skal tilbys omkostningsfri assistanse i forbindelse med på- og avstigning av toget. På noen stasjoner er det også tilbud om assistanse på stasjonsområdet til og fra toget. Passasjerer finner informasjon om til enhver tid gjeldende tilbud på www.go-aheadnordic.no/tilgjengelighet. Bestilling av billett til rullestol gjøres via kundeservice@go-aheadnordic.no.

C. Go-Ahead Nordic plikter ikke å transportere passasjerer som ikke retter seg etter stasjons- eller ombordpersonalets anvisninger, er beruset eller gjennom oppførsel kan medføre sikkerhetsrisiko eller være til sjenanse for medpassasjerer, eller krever ekstraordinær tilretteleggelse i forbindelse med transporten og Go-Ahead Nordic ikke på forhand har hatt anledning til å planlegge nødvendige tiltak, eller Go-Ahead Nordic av sikkerhetsmessige grunner ikke anser det forsvarlig å ta med passasjeren.

D. Passasjerer kan ved alvorlig brudd på transportvilkårene bortvises fra Go-Ahead Nordics transportmidler. Som alvorlig brudd å på transportvilkårene anses blant annet det å ikke rette seg etter stasjons- eller ombordpersonalets anvisninger, eller gjennom oppførsel kunne medføre sikkerhetsrisiko eller være til sterk sjenanse for medpassasjerer.

E. Passasjerer kan ved alvorlig brudd på transportvilkårene, etter først å ha mottatt en skriftlig advarsel om nekting av adgang ved gjentatt alvorlig brudd på transportvilkårene, nektes adgang til Go-Ahead Nordics transportmidler. Nekting av adgang kan skje for en periode på inntil 4 måneder. Melding om nektet adgang skal gis passasjeren skriftlig. En skriftlig advarsel om nekting av adgang er virksom i en periode på 12 måneder etter at denne er gitt. Passasjerer som blir nektet adgang til Go-Ahead Nordics transportmidler, kan mot å betale et administrasjonsgebyr på Kr 150,-, kreve å få refundert restverdien av periodebillett eller billetter de ikke får anvendt som en konsekvens av nekting av adgang.

F. Go-Ahead Nordic kan innstille togavganger og omdisponere togmateriell når dette er nødvendig på grunn av årsaker utenfor Go-Ahead Nordics kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold eller naturødeleggelser, uforutsette problemer med kjøreveien, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc.

§ 3 Bagasje

A. Passasjeren kan ha med seg handbagasje på inntil 30 kg, maksimum 3 kolli, som vedkommende selv bringer med seg inn i toget og plasserer på egnet plass. Passasjeren kan ikke ta med bagasje som er til sjenanse for medpassasjerer. Bagasjen skal legges på hattehyllen, foran passasjerens sete eller på markerte steder for bagasje i toget. Det samme gjelder ski, barnevogner og lignende. Sykler, pulk, sykkeltilhenger og lignende kan medtas etter nærmere fastsatte betingelser, se www.go-aheadnordic.no. Passasjeren må selv føre tilsyn med bagasjen under togreisen. Hver passasjer er ansvarlig for bagasje som de bringer ombord.

B. Kjæledyr skal være i bærbart bur eller holdes i bånd og kan tas med til anvist plass. Ombordpersonalet har rett til åavvise passasjerer ifølge med dyr, dersom medbrakte dyr er til sjenanse eller det oppstår en sikkerhetsrisiko. Egne regler for førerhunder i tjeneste og assistansehunder for funksjonshemmede står beskrevet på www.go-aheadnordic.no. Hver passasjer er ansvarlig for dyr som de bringer ombord.

C. Bagasje som åpenbart kan innebære en sikkerhetsrisiko, kan ikke tas med inn på toget. Passasjerer kan ikke medbringe farlig gods som eksplosive og brannfarlige gjenstander og væsker, samt giftige, smittsomme eller etsende stoffer.

D. Våpen til jakt og sport, samt til forsvarets personell, kan aksepteres og bli tatt med i toget. Våpeneier skal kontakte ombordansvarlig før påstigning. Av sikkerhetsmessige årsaker kan ombordansvarlig nekte passasjeren åta med våpen og ammunisjon ombord i toget. Under transport er våpeneier selv ansvarlig for våpen og ammunisjon og at det føres tilsyn under hele reisen. Skytevåpen skal være tomt for ammunisjon. Våpenet skal være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende, sluttstykke skal oppbevares adskilt. Det er ikke tillatt å transportere våpen i hylster o.l. som bæres på kroppen. Inntil 5 kg ammunisjon kan medbringes forutsatt at det er pakket i originalemballasjen.

§ 4 Billetter

A. Med billett menes et bevis på reiserett og inkluderer alle Go-Ahead Nordics godkjente billettyper og reisebevis. Elektroniske billetter skal være aktivert ved påstigning. Regler for kjøp, kansellering og refusjon avhenger av type billett. Se www.go-aheadnordic.no for mer informasjon.

B. Forfalskning av billett fører til en forhøyet tilleggsavgift fastsatt av Samferdselsdepartementet, og/eller anmeldelse til politiet.

C. Passasjerer som ved kontroll ikke har aktivert eller på annen måte gyldig billett, vil bli ilagt et gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Passasjerer som har rett til å reise gratis vil ikke bli ilagt gebyr. Kjøp og validering av digitale/elektroniske billetter skal foretas før ombordstigning.

D. Passasjerer som reiser fra en stasjon som har automat eller betjent stasjonssalg kan kjøpe billetter etter ombordstigning, men ilegges ombordtillegg. Passasjerer som på grunn av feil i billetteringsløsningen ikke har kunnet kjøpe og validere billett før ombordstigning, ilegges ikke gebyr eller ombordtillegg. Med feil i billetteringsløsningen menes feil i digitale salgsløsninger, feil på automater på stasjon eller andre feil ved nødvendig infrastruktur som umuliggjør kjøp av billetter. Blinde, døvblinde eller svaksynte eller andre passasjerer som har rett til honnørrabatt og ikke kan benytte digitale salgsløsninger eller automat på stasjoner, ilegges heller ikke gebyr eller ombordtillegg.

E. Passasjerer som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, og som heller ikke betaler gebyret på stedet, skal oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente verifisering av identitetsopplysningene, slik at Go-Ahead Nordic senere kan innkreve betalingen av gebyret.

§ 5 Generelle bestemmelser om reisen

På- eller avstigning er ikke tillatt mens toget er i bevegelse eller stopper midlertidig utenfor stasjon, ved krysningsspor, venter på signal eller lignende. Det er heller ikke tillatt ååpne utgangsdører mens toget er i fart eller når toget stopper utenfor stasjon. Passasjerene skal etterkomme ombordpersonalets anvisninger.

§ 6 Forsinkelse

A. Med forsinkelse menes for sen ankomst til bestemmelsesstasjon i forhold til Go-Ahead Nordics ruteplan. Med vesentlig forsinkelse menes alle Go-Ahead Nordics tog mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger som er mer enn 60 minutter, og alle Go-Ahead Nordics tog mellom Nelaug og Arendal som er mer enn 30 minutter forsinket.

B. Ved vesentlig forsinkelse kan passasjeren fremme krav om dekning av dokumenterte påregnelige direkte utgifter, begrenset oppad til 2/10 av Folketrygdens grunnbeløp, for eksempel:

 1. Utgifter til rimeligst mulig alternativt transportmiddel fram til bestemmelsesstasjon, dersom Go-Ahead Nordic ikke innen rimelig tid har etablert annet transportalternativ for strekningen
 2. Utgifter til rimeligst mulig alternativt transportmiddel frem til bestemmelsessted, dersom passasjeren skal videre med et annet transportselskap enn Go-Ahead Nordic. Det gjelder kun dersom passasjeren kan dokumentere at passasjeren har kjøpt billetter som ikke kan endres eller refunderes hos neste transportselskap. Erstatningen begrenses til neste transportetappe på passasjerens reise.
 3. Nødvendige telefonutgifter
 4. Kost og losji når dette er nødvendig og hvor Go-Ahead Nordic ikke skaffer dette kostnadsfritt for kunde

C. Erstatning kan likevel ikke kreves dersom passasjeren, til tross for forsinkelsen, har nok tid til å nå avgang for videre transport. Passasjeren plikter åbegrense et eventuelt tap ved å beregne rimelig tid fra ankomst bestemmelsesstasjon til korresponderende transportmiddel, ref. § 6 A.

D. Erstatning kan likevel ikke kreves dersom passasjeren ikke har beregnet tidsmarginen på 60 minutter på alle tog mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger og 30 minutter på alle tog mellom Nelaug og Arendal.

E. Erstatning kan ikke kreves når passasjeren var blitt opplyst om forsinkelsen, den tapte korrespondansen, eller toginnstillingen, før eller ved kjøp av billetten, eller om passasjeren på tross av forsinkelsen, eller etter ombooking, har ankommet til bestemmelsesstasjonen i tide eller med forsinkelse på maksimalt 60 minutter.

F. Erstatning kan ikke kreves dersom forsinkelsen eller toginnstillingen skyldes forhold utenfor Go-Ahead Nordics eller Bane NOR SFs kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Passasjeren har likevel mulighet til åkreve refusjon av billettprisen etter § 6 H og §6 J

G. Når en reise innebærer bytte av tog er overgangstiden minimum 60 minutter for Sørtoget Region. For reiser hvor kortere overgangstid er valgt, kan det ikke gjøres krav på alternativ transport ved forsinkelse eller driftsavbrudd. Alternativ transport garanteres allikevel for overgang mellom Sørtoget Region og Sørtoget Lokal, selv om valgt overgangstid er mindre enn 60 minutter.

H. Når det med rimelighet kan forventes at tog ankommer med over 60 minutters forsinkelse til det endelige bestemmelsesstedet i henhold til transportavtalen, skal passasjeren omgående fåvalget mellom:

 1. Refusjon av billetten i sin helhet på samme vilkår som da den ble kjøpt, for den eller de delene av vedkommende reise som ikke er gjennomført, og for den eller de delene som allerede er gjennomført dersom reisen ikke lenger er av interesse i forhold til passasjerens opprinnelige reiseplan, samt en retur reise til det opprinnelige avgangsstedet dersom det er relevant,
 2. fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet ved første anledning, eller,
 3. fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet på et senere tidspunkt etter passasjerens ønske.

I. Dersom det oppstår forsinkelser på over 60 minutter, skal passasjerene kostnadsfritt få tilbud om følgende:

 1. Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden, dersom slikt finnes om bord på toget eller jernbanestasjonen, eller dersom dette kan leveres på rimelige vilkår,
 2. hotell eller annen innkvartering samt transport mellom jernbanestasjonen og innkvarteringsstedet dersom det er nødvendig med et opphold på en eller flere netter, eller dersom det er nødvendig med ytterligere opphold, når og dersom dette lar seg gjennomføre fysisk,
 3. transport fra toget til jernbanestasjonen, til et alternativt avreisested eller til det endelige bestemmelsesstedet for togforbindelsen dersom toget blir stående på sporet, og dersom dette lar seg gjennomføre fysisk. På anmodning fra passasjeren skal Go-Ahead Nordic skriftlig bekrefte at toget er forsinket eller er innstilt, og eventuelt om forsinkelsen har ført til tapt korrespondanse.

J. Passasjerer som blir forsinket til ankomststasjon kan kreve refundert 50 % av billettprisen ved:

 1. Forsinkelse på over 60 minutter med Go-Ahead Nordics tog mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger og en forsinkelse på over 30 minutter med Go-Ahead Nordics tog mellom Nelaug og Arendal.
 2. Reisende med periodebillett gis refusjon for billettprisen etter samme prinsipp som nevnt ovenfor, men delt på antall dager periodebilletten er gyldig for. Maksimal samlet refusjon for en periodebillett er begrenset oppad til 50 % av billettens kjøpspris.
 3. Det kan ikke kreves refusjon av billettprisen dersom passasjeren var blitt varslet om forsinkelser på 30/60 minutter allerede før billetten ble kjøpt.
 4. Passasjerer som er med i Go-Ahead Nordics fordelsprogram og har kjøpt billett innlogget på sin profil i Go-Ahead Nordics betalingskanal, vil få beløpet automatisk refundert til sin konto. Passasjerer som har betalt med kredittkort vil motta refusjon innen tre virkedager.

§ 7 Mangler

A. Det foreligger en mangel dersom reisen ikke svarer til hva passasjeren ut fra reisens pris, reisevilkår og reiseinformasjon hadde grunn til å forvente. Passasjeren som mener at det foreligger en mangel, plikter så vidt mulig å informere Go-Ahead Nordics personale om dette uten ugrunnet opphold. Dersom mangelen ikke blir utbedret under reisen, kan passasjeren kreve et forholdsmessig prisavslag.

B. Dersom passasjeren blir påført utgifter til alternativ transport eller andre nødvendige tiltak på grunn av feil informasjon fra Go-Ahead Nordics personale, feil utstedt billett eller feil informasjon i rutepublikasjoner, kan passasjeren kreve erstatning for direkte påregnelige dokumenterte utgifter som feilen har medført. Passasjeren plikter likevel i rimelig utstrekning åbegrense utgiftene.

§ 8 Behandling av klager

Krav med grunnlag i § 6 B og J, samt § 7 A og B, må det fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold innen 3 - tre måneder - etter hendelsen, vedlagt dokumentasjon (original av reisedokumenter etc.), til Go-Ahead Nordic Kundesenter, Go-Ahead Nordic co/ Entur Kundesenter, Postboks 812, 2626 Lillehammer eller elektronisk til kundeservice@go-aheadnordic.no. Kravet skal inneholde en redegjørelse for hendelsesforløpet i saken. Øvrige krav på erstatning eller refusjon utbetales innen 20 virkedager etter at Go-Ahead Nordic har mottatt kravet og nødvendig dokumentasjon av dette.

§ 9 Generelle ansvarsregler for Go-Ahead Nordic og passasjerene

Go-Ahead Nordics ansvar for passasjerene og deres håndbagasje reguleres av jernbaneansvarsloven av 10. juni 1977 nr. 73.

Passasjeren plikter åerstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres medpassasjerer, togmateriell, Go-Ahead Nordics ansatte eller Go-Ahead Nordics eiendeler.

Dersom en passasjer under 18 år har forårsaket skade, vil barnets foreldre være ansvarlig for å erstatte skaden etter skadeserstatningsloven § 1-2.

Dersom bagasje som kunden bærer på seg, helt eller delvis, går tapt eller blir skadd under reisen, plikter Go-Ahead Nordic å erstatte tapet eller skaden såfremt det ved samme hendelse oppstår personskade som Go-Ahead Nordic helt er ansvarlig for etter jernbaneansvarsloven § 3, eller tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra Go-Ahead Nordics side. Ansvaret er begrenset til halve grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G) for hver reisende.

Vilkårene gjelder for reiser fra og med 15. desember 2019. Transportvilkårene finnes tilgjengelig hos Go-Ahead Nordics kundesenter, på bemannede jernbanestasjoner og på www.go-aheadnordic.no. Passasjerenes rettigheter etter transportvilkårene gjelder som et supplement til reglene i forskrift om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser av 3. september 2010 nr. 1241 (jernbanepassasjerrettighetsforskriften) og kan kun påberopes av passasjerer med gyldig billett.

Telefon Go-Ahead Nordics Kundesenter:
61 25 80 00

§ 10 Nettbasert tvisteløsning (ODR-portalen)

EUs plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR-portalen) kan anvendes ved behandling av sak mellom partene, jf. markedsføringsloven §10a om avtaleinngåelse mellom næringsdrivende og forbrukere på internett.

Lenke til ODR-portalen